SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils””, reģ nr. LV40003245964, adrese: Sporta iela 7/9, Ventspils, LV-3601, turpmāk saukts „Īpašnieks”, no vienas puses un persona, kas šī līguma Pielikumā Nr. 1 ir norādīta kā „Lietotājs”, turpmāk saukta „Lietotājs”,  no otras puses bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šo līgumu par turpmāk minēto:
  1. Līguma priekšmets

1.1.  Lietotājs izsaka priekšlikumu, bet Īpašnieks atļauj par šī līguma Pielikumā Nr. 1 norādīto samaksu Lietotājam un personām, ko tas pavada un kas ir norādītas šī līguma Pielikumā Nr. 1, lietot īpašniekam piederošu Piedzīvojumu parku (turpmāk saukta „Trase”) saskaņā ar šī līguma nosacījumiem.

1.2. Šī līguma 1.1. punktā minētais Lietotāja priekšlikums ir atzīstams par oferti noslēgt šo līgumu, bet šī līguma 1.1. punktā minētā Īpašnieka atļauja ir uzskatāma par akceptu šī līguma noslēgšanai.

1.3.  Ar terminu „Trase” šī līguma vajadzībām tiek saprasta Īpašnieka ierīkota un dabā iezīmēta teritorija, kura ir speciāli aprīkota un paredzēta kokos stiprinātu šķēršļu un atrakciju pārvarēšanai.

  1. Lietotāja tiesības un pienākumi

2.1. Lietotājam ir tiesības pašam lietot un atļaut personām, ko tas pavada un kas minētas šī līguma Pielikumā Nr. 1 (turpmāk saukta „pavadāmā persona”), lietot šo Trasi tikai pēc visa Trases izmantošanai nepieciešamā ekipējuma saņemšanas un uzvilkšanas. Lietotājam un pavadāmām personām kategoriski aizliegts nodot saņemto drošības ekipējumu trešajām personām. Lietotāja un pavadāmo personu pienākums ir atgriezt Īpašniekam tiem izsniegto drošības ekipējumu. Ja Lietotājs un pavadāmās personas nav atgriezuši tiem izsniegto drošības ekipējumu, tad viņu pienākums ir atlīdzināt Īpašniekam pilnu drošības ekipējuma vērtību.

2.2.  Lietotājam un pavadāmām personām ir obligāti jāievēro Trases lietošanas noteikumi, Trasē izvietotās instrukcijas, brīdinājumi un citas zīmes vai norādes attiecībā uz Trases lietošanu.

2.3. Ja pavadāmā persona ir no no 6 līdz 14 gadu vecumam, visu Trases apmeklējuma laiku Lietotājam jānodrošina, ka tā ir pilngadīgas personas pavadībā.

2.3. Lietotājs ir personiski morāli un materiāli atbildīgs par pavadāmo personu darbībām un bezdarbību Trasē, tā rezultātā nodarītajiem vai radītajiem zaudējumiem vai kaitējumu Lietotājam, pavadāmām personām, trešajām personām un Īpašniekam.

2.4.  Lietotājam ir aizliegts Trasē dedzināt uguni, lietot alkoholiskos dzērienus, tabaku un tabakas izstrādājumus, narkotiskās vai psihotropās vielas, kā arī Lietotājiem ir aizliegts atrasties vai doties Trasē alkoholisko dzērienu, tabakas vai tabakas izstrādājumu, narkotisko vai psihotropo vielu reibumā. Lietotājs ir atbildīgs par to, lai pavadāmās personas Trasē nededzinātu uguni, nelietotu alkoholiskos dzērienus, tabaku vai tabakas izstrādājumus, narkotiskās vai psihotropās vielas, kā arī lai pavadāmās personas neatrastos vai nedotos Trasē alkoholisko dzērienu, tabakas vai tabakas izstrādājumu, narkotisko vai psihotropo vielu reibumā.

2.5. Lietotājam un pavadāmām personām ir pienākums ievērot Īpašnieka darbinieku, kas ir attiecīgi ģērbti vai citādi atzīmēti ar attiecīgu atšķirības zīmi (turpmāk saukts „Trases personāls”) prasības vai norādījumus par Trasi, tās lietošanu vai ekipējumu un tā lietošanu.

2.6. Lietotājam un pavadāmām personām ir aizliegts bojāt Trasi, tās ierīces, aprīkojumu vai izsniegto ekipējumu.

2.7.  Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par savu un pavadāmo personu veselību un dzīvību un ir atbildīgs, lai Lietotāja paša un pavadāmo personu izvēlētais maršruts vai manevri atbilstu viņu spējām. Minētais neattiecas uz tiem gadījumiem, kad par iemeslu kaitējumam bijusi Īpašnieka darbība vai bezdarbība.

2.8. Lietotājs atsakās no jebkādām prasījuma tiesībām un apņemas necelt ne mantiskas, ne citāda rakstura  pretenzijas vai prasības pret Īpašnieku par Trasē gūtajiem miesas bojājumiem, kaitējumu vai zaudējumiem, ja tas nodarīts vai radies Lietotājam (vai viņu pavadošajām personām) pārkāpjot vai neievērojot šī Līguma noteikumus.

2.9. Lietotājam ir pienākums kopā ar pavadāmām personām pārtraukt lietot Trasi, ja ir iestājušies tādi laika apstākļi vai Trase ir tādā stāvoklī, kas acīmredzami nav drošs lietošanai.

2.10  Lietotājam ir pienākums par jebkuru negadījumu nekavējoties ziņot Trases personālam un piedalīties palīdzības sniegšanā, ja tas nepieciešams.

2.11. Ja ir beidzies šajā līgumā norādītais Lietotājam un Pavadāmām personām atvēlētais Trases lietošanas laiks, bet Lietotājs un pavadāmā persona Trasi vēl nav atstājuši, tad šis līgums turpina darboties līdz Lietotājs un pavadāmā persona Trasi ir pametušas. Ja Lietotājs un/vai pavadāmās personas ir pārsniegušas šajā līgumā norādīto Trases lietošanas laiku, tad Lietotājam ir pienākums piemaksāt Īpašniekam par Trases papildu lietošanas laiku saskaņā ar šī līguma noslēgšanas dienā spēkā esošo Īpašnieka apstiprināto cenrādi.

2.12. Visā Trases lietošanas laikā Lietotājam ir regulāri un patstāvīgi jāpārliecinās, vai Lietotājs un pavadāmās personas ievēro Trases drošības noteikumus, kā arī ir piestiprinājušas drošības karabīnes drošības trosē vai citā drošināšanai īpaši iezīmētā drošības karabīnē.

2.13. Lietotājam un pavadāmām personām ir aizliegts veikt Trasē jebkādu manevru bez piestiprināšanas ar divām drošības karabīnēm drošināšanai paredzētajās trosēs vai karabīnēs.

2.14. Lietotājiem un pavadāmām personām drošības karabīnes jāpārsprādzē no vienas drošības troses uz nākamo pa vienai, tā, lai nepārtraukti vismaz viena drošības karabīne ir piestiprināta pie drošības troses. Drošības karabīņu pārsprādzēšanas laikā ir aizliegts veikt jebkādus manevrus.

  1. Īpašnieka tiesības un pienākumi

3.1. Īpašnieks neuzņemas atbildību par kaitējumu vai zaudējumiem, kas radušies vai nodarīti Lietotājam pārkāpjot šī līguma noteikumus.

3.2. Īpašnieks neuzņemas atbildību par Lietotāja inventāru, transporta līdzekļiem, citu personisko mantu bojājumu, bojāeju vai zādzību.

3.3. Īpašnieks neuzņemas atbildību par Trasē notikušiem nelaimes gadījumiem, kas radušies citu personu prettiesiskas vai ļaunprātīgas rīcības dēļ, bojājot Trasi, tās inventāru vai aprīkojumu gadījumos, ja cietušai personai bija iespējams izvairīties no nelaimes gadījuma, ievērojot saprātīgu piesardzību.

3.4. Īpašniekiem ir tiesības nekavējoties, bez iepriekšēja brīdinājuma lauzt šo līgumu un izraidīt Lietotāju un pavadāmās personas no Trases vai Trases daļas, ja:

3.4.1. Lietotājs vai jebkura pavadāmā personā pārkāpj šī Līguma noteikumus;

3.4.2. Iestājušies laika apstākļi, kas apdraud Trases lietošanas drošību (spēcīgs vējš, negaiss, lietus u.t.t.);

3.4.3. Īpašnieks secina, ka Trases aprīkojums var būt nedrošs lietošanai.

  1. Norēķini

4.1. Par atļauju lietot Trasi 3 (trīs) astronomiskās stundas no šī līguma noslēgšanas brīža, kas norādīts šī līguma Pielikumā Nr. 1. Lietotājs maksā īpašniekam summu, kas norādīta šī līguma Pielikumā Nr. 1.

4.2. Maksājumi izdarāmi Īpašnieka kasē.

  1. Līguma darbības laiks

5.1. Šis līgums stājas spēkā, kad to parakstījis Īpašnieka pilnvarots pārstāvis un Lietotājs.

5.2. Šis līgums ir spēkā līdz šī līguma Nr. 1. Norādītajam laikam vai šī līguma 2.11. punktā minēto nosacījumu iestāšanās brīdim.

5.3. Īpašnieks šo līgumu var lauzt vienpusēji šī līguma 3.4. punktā norādītajos gadījumos un kārtībā. Ja Līgums tiek lauzts Līguma 3.4.1. punktā paredzētā gadījumā maksa par Trases lietošanu Lietotājam atgriezta netiek. Ja Līgums tiek lauzts Līguma 3.4.2. punktā paredzētā gadījumā maksa par Trases lietošanu Lietotājam tiek atgriezta, ja Lietotājs izmantojis mazāk par pusi no atrakcijai atvēlētā laika, bet, ja Lietotājs izmantojis vairāk par pusi no laika, maksa atgriezta netiek. Ja Līgums tiek lauzts Līguma 3.4.3. punktā paredzētā gadījumā maksa par Trases lietošanu Lietotājam tiek atgriezta, ja Lietotājs nav vainojams trases vai aprīkojuma bojājumā, bet, ja Lietotājs ir vainojams līguma pārtraukšanā, maksa atgriezta netiek.

5.4. Lietotājs šo līgumu var lauzt vienpusēji par to mutiski paziņojot Īpašniekam vai tā pārstāvim. Maksa par Trases lietošanu Lietotājam tiek atgriezta gadījumā, ja šis līgums tiek lauzts pirms došanās Trasē.

  1. Noslēguma noteikumi un datu apstrāde

6.1. Lietotājs un pavadāmās personas parakstot šo līgumu tiek apdrošinātas pret nelaimes gadījumiem Trasē saskaņā ar Īpašnieka un apdrošināšanas sabiedrības noslēgto apdrošināšanas līgumu. Lietotājam un pavadāmām personām ir saistoši šī līguma noslēgšanas dienā spēkā esošās apdrošināšanas polises apdrošināšanas noteikumi. Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem neattiecas uz nelaimes gadījumiem, kuru cēlonis ir Lietotāja un/vai pavadāmās personas rupja neuzmanība.

6.2.Lietotājs tiek informēts, ka Līguma izpildei Īpašniekam nepieciešams apstrādāt personas datus. Pilna informācija par personas datu apstrādi ietverta Pielikumā Nr. 1.

6.3. Šis līgums ir saistošs Īpašniekam, Lietotājam, pavadāmām personām, to likumiskajiem pārstāvjiem, tiesību un saistību pārņēmējiem.

6.4. Domstarpības, kas var rasties šī līguma sakarā, vispirms risināmas savstarpējās sarunās. Ja strīdu nevar izšķirt sarunās, tad Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu strīda izšķiršanas laikā.

6.5. Šim līgumam ir Pielikums Nr. 1, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa. Līgums tiek izsniegts Lietotājam pēc Lietotāja pieprasījuma.

6.6. Jebkuri papildinājumi šim līgumam ir spēkā, ja tie ir noformēti rakstiski un tos paraksta Īpašnieks un Lietotājs.

6.7. Parakstot šo līgumu, Īpašnieks un Lietotājs pieņem to par saistošu un izpildāmu.