SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils”” informē, ka tiek izsolītas nomas tiesības telpai, kas atrodas Saules ielā 141, Ventspilī, ar kopējo platību 178,70 m².

Telpu lietošanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana.

Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli. Izsoles objekta sākotnējā cena par kopējās platības 1 m² - EUR 5.40 (pieci euro un 40 centi), neieskaitot PVN.

Izsoles nolikumu pretendents var saņemt SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils””, Sporta ielā 7/9, Ventspilī, pie personāla lietvedes - sekretāres Ievas Štrausas vai nosūtot pieprasījumu uz e-pastu:   (tālrunis informācijai 26633773)

Izsole notiks 2019.gada 18.februārī plkst. 15:00 SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils””, Sporta ielā 7/9, 2. stāva administrācijas telpā.